Holding statement 13.8.14 v1

Holding statement 13.8.14 v1

Latest updates